4/12/2017 - The Power of Coaching - 1.5 hour free teleclass

4/13/2017 - The Power of Coaching - 1.5 hour free teleclass

4/28/2017 - Explore Community Coaching - 90-minute free webinar

4/28/2017 - Coaching Essentials - 2 days

4/29/2017 - Coaching Essentials - 2 days

5/5/2017 - The Power of Coaching - 2 hour free intro

5/10/2017 - The Power of Coaching - 1.5 hour free teleclass

5/11/2017 - The Power of Coaching - 1.5 hour free teleclass

6/10/2017 - Coaching for Transformation Certification - 9 months

6/18/2017 - Coaching for Transformation Certification - 9 months

7/1/2017 - Coaching for Transformation Certification - 9 months

7/18/2017 - Facilitation that Works I - 2 days English Only

9/7/2017 - Community Coaching Certification Program - 9 months

9/8/2017 - Coaching for Transformation Certification